Hôm nay, Thứ 2 10/05/21 0:24

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chỉ tìm thấy 1 kết quả

Người gửi Nội dung

 Tới chuyên mục   Tới chủ đề

 Tiêu đề bài viết: Trả lời: Cúng sao giải hạn
Đã gửi: Thứ 4 01/02/12 11:47 

NGHI THỨC LẠY PHẬT HÓA GiẢI SAO HẠN XẤU THEO TỊNH ĐỘ


NIỆM HƯƠNG

(Đốt hương, cầm hương, quỳ thẳng
niệm hương cúng dường Tam Bảo)

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/2/10/23/1007541/4d541976_01278e58_image0228_resize.jpg

Hương thiền phảng phất khắp mười phương
Giới định huân tu nguyện cúng dường
Xả thân chẳng ngại vì chánh pháp
Nước tịnh nguyện xin rưới mọi miền. 0
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)0

( Lúc dâng hương thầm khấn: Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát. Đệ tử tên …, pháp danh …,thành tâm thiết lễ cúng sao giải hạn và phát nguyện lạy sám theo Phật Nói Kinh Bắc Ðẩu Thất Tinh Diên Mạng, cùng gia trì thần chú Thất Tinh, cầu cho con và tất cả chúng sinh, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thường được an lành, mãi lìa biển khổ, phước trí trang nghiêm, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ngưỡng nguyện mười phương vô thượng Tam bảo, đức đại bi Quan Thế Âm Bồ tát chứng minh, Tinh Quân giám cách mật thùy gia hộ.0
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).0

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Ánh sáng từ bi soi khắp chốn
Muôn loại nhuần ân sạch não phiền
Nguyện về nương tựa ba ngôi báu
Phước, trí nghiêm thân chứng Nhất thừa. 0
Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. 0 (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát.0 (1 lạy)

Chí Tâm đảnh lễ : Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát.0 (1 lạy)

Thắp đèn

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/2/10/23/1007541/4d541985_7b07d149_image0221_resize.jpg

Khai chuông mõ
TÁN DƯƠNG CHI
Nhành dương, nước tịnh
Rưới khắp tam thiên
Tánh không tám đức lợi trời người
Pháp giới rộng không cùng
Diệt tội thoát oan khiên
Lửa dữ hóa sen hồng.0

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)0

THẮP ĐÈNTHẤT TINH

http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2011/2/11/9/1007541/927159728_mb_cungsao.jpg


Đèn thiền vừa thắp dâng lên
Mười phương rạng rỡ dứt đường vô minh
Nguyện cho hết thảy chúng sinh
Nhờ ơn Tam bảo quang minh sáng lòa
Chư thiên các cõi gần xa
Thảy đều hoan hỷ thương mà chứng minh
Pháp đàn Bắc Đẩu Thất Tinh
Chiếu soi khắp chốn đạo tràng an vui. 0

Nam mô Nhiên Đăng Vương Bồ tát Ma Ha Tát . (3 lần) 0

THỈNH NGỌC HOÀNG

Hương hoa khải thỉnh tấu Ngọc Hoàng
Nam Tào, Bắc Đẩu thảy chứng tri
Bổn mạng ngươn thần cùng gia hộ
Tiêu tai tăng phước thọ không lường.
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát (3 lần). 0

THỈNH THẤT TINH GIÁO CHỦ

Hộ ma như pháp đã cúng dường
Thất tinh giáo chủ trọn xót thương
Không từ bổn nguyện ban ân xuống
Cùng phóng oai quang giáng pháp đàn.0

Nam mô Phạm Thiên Vương Bồ Tát (3 lần).0
Nam mô Đẩu Tinh Xí Thạnh Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần) 0

CHÚ ĐẠI BI

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/1/0/1007541/4c2b7f1c_2a2d8979_eleven-face_avalokiteshvara_white_t_resize.jpg

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)0

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ-đề dạ Bồ-đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì,địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà hạ. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần).0

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN
Án ma ni pad di hồng (108 lần).0
(Om ma ni pad me hum)
THẦN CHÚ THẤT TINH CHƠN NGÔN

Úm, Táp Ðá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Ðô Xóa Ha (108 lần). 0
("Om Saptayinaya Banja Viyaya yamputhama svamine Raksam Bhavalu Soaha"
Ôm Sáp Pờ Ta Di Này Da Ban Da Vi Da Da Dam Pút Tha Ma Soa Mi Nê Rắt Sam Boa Qua Lu Sóa Ha)
Xướng:
Đại từ, đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng dụng trang nghiêm
Chúng con chí tâm quy mạng lễ. 0

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

• Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na Phật. 0
• Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 0[2]
• Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.0
• Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.0
• Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.0
• Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.0
• Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật.0
• Nam Mô Vũ Khúc tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.0
• Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.0[3]
• Nam mô Động Minh Ngoại Phụ Tinh Quân tức Tây Phương Diệu Hỷ Thế Giới Hoa Tạng Trang Nghiêm Bồ Tát.0
• Nam mô Ẩn Quang Nội Bật Tinh Quân tức Tây Phương Diệu Viên Thế giới An Lạc Tự Tại Bồ Tát.0
• Nam mô Đại trí văn thù sư lợi bồ tát. 0
• Nam mô Diên Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. 0

TUYÊN SỚ: …

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/2/10/23/1007541/4d541982_28561285_image0229_resize.jpg

KỆ NHƯƠNG TINH
Chí tâm quy mạng lễ
Nam , bắc, đông, tây, trung ngũ đẩu,
Châu thiên thất thập nhị cung thần,
Nhị thập bát tú liệt phương ngung,
Cửu diệu Thất tinh chư Thánh chúng,
Đại bi đại nguyện, Đại Thánh đại từ,
Phật quang chủ chiếu, Bổn mạng nguơn Thần,
Đại hạn; tiểu hạn Tinh Quân,
Đại vận; tiểu vận Tôn Thần,
La, Kế Nguyệt, Bột bàng lâm chủ chiếu,
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đức Tinh Quân,
Nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng cát tường. 0
Nam mô Tiêu Tai Xí Thạnh Quang Vương Phật (3lần). 0

Nam Bắc Đông Tây chủ chiếu minh,
Trung cung bổn mạng kiết phò tinh.
Hiện tiền chúng đẳng đồng âm tán,
Phước thọ tăng long vĩnh khương ninh. 0

MA HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán Tự tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-lợi Tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị sắc, sắc tức thị Không, Không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá-lợi Tử, thị chư pháp Không tướng bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm; thị cố Không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố. Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề
Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật, bất hư cố; thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tức thuyết chú viết: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, Bồ đề, tát bà-ha. 0

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần).0

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Hết thảy các thời được an lành
Nguyện chư thượng sư thường gia hộ
Nguyện trên tam bảo thường gia hộ
Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ.0
Nam mô tiêu tai giáng cát tường bồ tát Ma Ha Tát . (3 lần) 0

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2011/2/11/0/1007541/4d541a0d_385a2dd3_image0224_resize.jpg

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ tát đạo
Nguyện sanh về cõi tịnh ở phương Tây
Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
Bồ tát bất thoái làm bạn lữ
Nguyện con ngày sau thành chánh giác
Chánh báo, y báo đều trang nghiêm
Địa ngục A Tỳ hóa Liên bang
Hết thảy hữu tình sanh Cực lạc
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rãi mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.0

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. 0
Tất cả chúng con thành tâm thiết lễ nhương tinh giải hạn, công đức hồi hướng cho Phật tử………… Pháp danh…………… được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sanh tăng trưởng.
Lại nguyện, nương nhờ công đức gia trì mật ngôn, kẻ mất siêu thăng người còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần công đức, mỗi mỗi đều chứng ngộ Phật thừa.
Khắp nguyện: Phước ban tất cả, đức độ quần sanh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. 0
Nam-mô A Di Đà Phật. 0 (Toàn chúng niệm)
TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật
Nguyện cho chúng sanh
Thể giải đại đạo
Phát lòng vô thượng. 0

Tự quy y Pháp
Nguyện cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí tuệ như biển. 0

Tự quy y Tăng
Nguyện cho chúng sanh
Thống lý đại chúng
Hết thảy không ngại. 0

Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam bảo. (3 lạy)
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang [ Chỉ tìm thấy 1 kết quả ]


Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh