Hôm nay, Thứ 5 16/07/20 9:40

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Chúc thực khoa nghi
Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 27/01/15 20:32 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 295

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
Chúc thực khoa

Hương phụng hiến cúng Dàng Tiên tổ (Hiển khảo, hiển tỷ…) chân linh, phả cập Cửu huyền thất Tổ, Cao cao tằng Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh hội đồng, Hiển khảo hiển tỷ (Cha mẹ đã chết), Thúc bá Cô di Tỷ muội, huynh đệ, nhất thiết đẳng chư chân linh.

Tử tôn (tín chủ, đồng gia…) kiền tương hương phụng hiến; nguyện kỳ tiên Tổ giáng đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa cát khánh, tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.

Ôm. Tra ma la. Sva ha. (3 lần)

(Án bắc đế tra sa ha)

Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần, lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi cấu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái Tổ đường (gia đường, từ đường). Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

Nhất bát thanh lương thủy,

Quán xái tận tiền đường,

Cung thỉnh Tiên tổ (Hiển khảo, hiển tỷ…) giáng

Tất nhiên thường thanh tịnh.

Ôm. Tra ma la Thi tha rla đi stra. Sva ha. (3 lần)

(Án, tra ma la thiện thần la địa tra sa ha)

Nam mô Li cấu địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư Thiên Địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

Tu bằng cảm cách ư tư nhân… … thiên (kỵ nhật, lễ Tết), đồng tộc (đồng gia) đồng gia quyến đẳng, cờ vì đản nhật, quảng thiết hồng nghi cẩn cụ tu thiết hương hoa, đăng trà quả thực, kim ngân tài mã, phù tửu hùng kê, phù lưu thanh tước, ngũ thể tịnh cúng phi nghi, phụng vọng …chân linh (Tổ tiên, Tiên linh …) giám cách. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Nhất chuyên bảo hương cung kính lễ,

Nguyện kỳ Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ…) tác chứng minh,

Nhật nguyệt Tử tôn đa cát khánh

Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

Nam mô Hương cúng Dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật, gia tộc yếu nghênh, xuyên kỳ Tổ đức, giáng uy nghi. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Đại Thánh A Di đà Phật

Quy khứ lai hề quy khứ lai

Thân bằng tịnh độ cửu liên khai

Thệ tùy tiếp dẫn Di đà Phật

Đồng niệm Di đà khứ lai

Nam mô Bu pu Tê ri – Ka ri Ta ri – Ta tha ga ta ja. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da)

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

Ngưỡng kỳ Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ…) tất văn chi,

Kim bằng Tam bảo lực gia trì,

Thử nhật kim thời lai giáng phó.

Ôm. Tri lin. Sva ha. (3 lần)

(Án chi linh sa ha)

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh: Đầu xưng phục vì, cố chính tiến Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ, vong linh… nhất vị chân linh …). Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi diệu lực. Trượng bí mật chi chân ngôn. Giáng phó Gia đường (từ đường), thụ tư cúng dàng Nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh: Cửu huyền thất Tổ, Cao cao tằng Tổ khảo, Cao cao Tổ tỷ, Cao tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Tổ cô Hoàng mãnh hội đồng, Hiển khảo hiển tỷ, Thúc bá Cô di Tỷ muội, huynh đệ, nhất thiết đẳng chư chân linh. Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó Tổ đường (gia đường) cúng dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm bái thỉnh: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị. Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Tổ đường (gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tiên tổ (Hiển khảo hiển tỷ …) lưu quang lai giáng phó,

Khoát nhiên tâm nguyện thính gia đà,

Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

Nguyện giáng Từ đường (gia đường) an vị tọa.

Nam mô Vân lai tập tọa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Phục vọng: Tổ tiên (Hiển khảo hiển tỷ …), nhất thiết liệt vị chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng Tổ đường (gia đường) thụ kỳ lễ giáo, hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN :

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta – A va lô ki tê. Ôm. Sam ba ra – Sam ba ra. Hum

(Nammô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt la, tam bạt la hồng).

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN :

Nam mô Tô rô Ba ja – Ta tha ga ta ja – Ta đi ja tha:

Ôm. Tô rô Tô rô – Ba ja Tô rô – Ba ja Tô rô. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va jra. Hôh. (3 lần)

(Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Thượng lai Chúc thực dĩ kính, kim hữu cấp phó điệp văn, cẩn đương tuyên đọc (tuyên sớ, không có sớ đọc đường Phục vọng). Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (hóa sớ).

Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh:

Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới…

Tiếp có thể tụng Di Đà kinh:

……………………….

Tường phùng, Thiết dĩ:

(Nếu là người thường thì bạch đường Tường phùng, nếu là bậc đại nhân thì bạch đường Thiết dĩ)

Tường phùng: Bách niên quang cảnh, toàn tại Sát na, tứ đại huyễn thân, khởi năng tràng cửu. Mỗi nhật trần lao cốt cốt, chung chiêu nghiệp thức mang mang. Bất tri nhất tích chi viên minh đồ sính lục căn chi tham dục ; công danh cái thế, vô phi đại mộng nhất tràng; phú quý kinh nhân nan miễn vô thường nhị tự. Tranh nhân tranh ngã, đáo để thành không; khoa hội khoa năng, tất kính phi thực. Phong hỏa tán thời vô lão thiếu, khê sơn ma tận kỷ anh hùng; lục mấn vị kỷ nhi bạch phát tảo xâm, hạ giả tài lâm nhi điếu giả tùy chí.

Nhất bao lung huyết tràng niên, khổ luyến ân tình thất xích, khô lâu tứ ý san tham tài bảo ; xuất tức na kỳ nhập tức, kim chiêu bát bảo lai chiêu. Ái hà xuất một kỷ thời hưu, hỏa trạch ưu tiễn hà nhật liễu. Bất nguyện xuất ly nghiệp võng, chỉ ngôn vị hữu công phu ; Diêm la vương hốt địa lai truy, Thôi Tướng công khơi dung triển hạn. Hồi thủ gia thân dò bất hiến, đáo đầu nghiệp báo tự thân đương. Quỷ vương ngục tooisnhaats nhậm khi lăng; kiếm thụ đạo sơn cánh vô tồi để. Hoặc tiếp ốc tiêu sơn hạ, hoặc tại thiết vi sơ gian. Thụ hoạch thang tắc vạn tử Thiên sinh, tao hỏa nạp tắc nhất đao lưỡng đoạn.

Cơ thôn nhiệt thiết, khát ẩm dong đồng; thập nhị thời cam thụ khổ tân, ngũ bách kiếp bất kiến đầu ảnh. Thụ túc tội nghiệp, phục nhập luân hồi; đốn thất cựu thời nhân thân, hoán khước giá hồi bì đại. Phi lao đới giốc, hàm thiết phụ yên; dĩ nhục cung nhân, dụng mạnh hoàn trái. Sinh bị đao chiên chi khổ, hoạt tao thang hỏa chi tai. Hỗ tích oan khiên, đệ tương thực hám. Na thời truy hối, học đạo vô nhân; hà như trực hạ thừa đương, mạc đãi thử sinh không quá.

Thiết dĩ: Nhân sinh tại thế, do như diệp mậu hoa hồng; minh lũy đại hạn đáo lai, các tự chiêu xương hiểu lộ, ngã Phật thân tràng trượng lục, tịch diệt song lâm; Lão Quân đan luyện cửu hoàn chung quy thệ thủy. Ta bát bách niên chi Bành Tổ, thán thứ bách tuế chi Nhan Hồi.

Tuy nhiên lão thiếu bất đồng; nhậm nãi tử sinh bình đẳng. Giả như Tam Hoàng thọ mệnh, khởi miễn luân hồi; Ngũ Đế Thánh quân nan lưu bất tử. Thần Nông diệu dược, bất y hạn tận chi nhân. Biển Thước linh đan mạc cứu số chung chi sĩ ; Tần Thủy Hoàng di sơn tắc hải mạng táng xa kỳ. Sở Bá Vương khí lực bất sơn Ô giang tự vẫn. Từ cảnh công thiên tứ phì mã, chung thành uổng hố lư diêm. Hán Hàn Tín thập đại công lao, cự bảo tràng sinh tại thế. Mạnh Thường Quân tam thiên kiếm khách cá cá thân vong. Khổng Phu Tử thất thập nhị hiền nhấn nhân hà tại.

Kham thán! Chu, Tần, Hán, Ngụy lâu dài không tỏa ư hoang giao.

Khả thương! Tấn, Tống, Tề, Lương quan quách tận mai ư khoáng giã. Cổ Thánh tiền hiền, dã tằng đôi kim tích ngọc, dã tằng yêu tử yêu hoàng, dã tằng đoạt lợi tranh danh, dã tằng giác văn đấu võ. Ô hô! Nhân sinh cáp tự thủy đông lưu, trí sính anh hùng xung đẩu ngưu, tam thốn khí tồn Thiên ban dụng; nhất đán vô thường vạn sự hưu. (hết đường Thiết dĩ)

Nhất thiết sơn nham, giai hữu băng liệt

Nhất thiết giang hà, giai hữu khô kiệt

Nhất thiết thụ mộc, giai hữu tồi triết

Nhất thiết vạn vật, giai hữu bại hoại

Nhất thiết ân ái, giai hữu ly biệt

Nhất thiết phiền lão, giai hữu hưu yết

Nhất thiết tình thâm, kim chiêu đoạn tuyệt

Nhất thiết Pháp thân, thường trụ bất diệt.

Kham thán! Nhân sinh bách tuế, dụ nhược sát na. Nhược đông thệ chi thừa ba; từ tây thùy chi tàn chiếu. Kích thạch chi tinh hỏa; quá khích chi tấn câu, phong lý chi vi đan, thảo đầu chi huyền lộ; lâm ngạn hổ hủ thụ, thiểm mục điện quang, hà nãi tình tư vạn tự. Ý khởi bách đoan, trần võng thiên trùng mật mật. Thường lung ý địa, ái thằng tràng kết điều điều tận kế; Tình điền tủng cao thụ ư, mạnh sơn hoành biến Pháp giới. Dũng tràng bá ư tham hải, thôn tận dực lưu bất như niệm Phật tảo tu hành; tức đắc vãng sinh an lạc quốc.

Tư giả chân linh, thính thử vô sinh chi cú, tiện siêu hữu lậu chi nhân. Tái niệm chân linh, tùy ngã âm thanh, thính niệm Hàng ma diệu kệ, phó giữ chân sinh, kim đương cánh chức.

Kệ Hàng ma:

Thạch hỏa điện quang năng kỷ hà

Khả lân ân ái thụ bôn ba

Bì can thượng luyến tư tài quảng

Hoàng sứu do tham tử sắc đa

Tịch tử chiêu sinh na khẳng tức

Tâm hồn truy khứ kiến Diêm la

Ty hào tội phúc tòng đẩu số

Vạn bạ phân minh định bất ta

Sai tống thiết sàng đồng trụ ngục

Ngôn thanh ai cáo khổ ngâm nga

Ngã kim hối hận tu hành vãn

Miễn tử hoàn vi tượng, mã, loa

Lụy thế nghiệp duyên nhân tự muội

Vị năng thành Phật khởi do tha

Nhân nhân hữu cá chân như tính

Sinh tử thùy nhân khẳng luyện ma

Chân linh thính thử vô sinh chi cú, tùy ngã âm thanh tề xưng Tây phương Tứ Thánh, bảo hiệu tùy niệm vãng sinh Tây phương kiến Phật.

Ô phi thọ thổ cấp như thoa, kham thán nhân sinh năng kỷ hà, duy hữu Tây phương khoái lạc đa, hàn sơn thập đắc tiểu ha ha. Tảo tảo giác ngộ khuyên mạc ta đà, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Di đà, A Di đà Phật.

Nam mô A Di đà Phật. (108 biến)

Nhậm quân tích ngọc dữ đôi câm, nan mãi vô thường bất đáo lâm, Duy hữu Tây phương khoái lạc thâm, hàn sơ thập đắc tiếu hân hân. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trầm ngâm, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Quán âm, Quán Thế âm Bồ tát.

Nam mô Quán Thế âm Bồ tát. (10 biến)

Nhân sinh thất thập cổ lai hi, Bách tuế quang âm quá khích ky. Duy hữu Tây phương khoái lạc di, hàn sơn thập đắc tiếu hi hi. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc trì nghi, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Thế trí, Thế trí đại Bồ tát.

Nam mô Đại Thế trí Bồ tát. (10 biến)

Nam kha nhất mộng thục hoàng lương, kham thán nhân sinh bất cửu trường. Duy hữu Tây phương khoái lạc thường, hàn sơn thập đắc tiếu dương dương. Tảo tảo giác ngộ khuyến mạc tư lường, giá hồi qui khứ, qui khứ kiến Thanh tịnh, Đại Hải chúng Bồ tát.

Nam mô Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ tát. (10 biến)

Nguyện sinh Tây phương tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, Bất thoái Bồ tát vi bạn lữ

Liên trì Hải hội, Di đà Như lai, Quán âm Thế trí tọa liên đài,

Tiếp dẫn kim giai đại thệ, hoàng kha phả nguyện ly trần ai.

Nhất thiết vi hữu Pháp, Như mộng huyễn bảo ảnh như lộ diện như điện. Ưng tác như thị quán, Chư hành vô thường, thị sinh Pháp diệt, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc.

Tư giả chư gia tiên … tộc (Tổ tiên, Hiền khảo…) hoặc chân linh… nhất vị chân linh. Duy nguyện: Nhất chân bất muội. Lục dục đốn không, Vĩnh thoát nhân gian, sinh tử căn trần, đốn nhập Như lai, Bảo minh không hải. Quán âm tác bạn, Thế chí vi bằng, Bát đức trì trung thân tẩy đãng, Cửu liên đài bạn nhậm tiêu dao, Thần thê tịnh vực nghiệp tạ trần lao, Liên khai thượng phẩm chi hoa, Phật thụ nhất sinh chi ký. Giáo hữu vãng sinh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Nam mô A mi ta ba ja – Ta tha ga ta ja. Ta đi ja tha:

Ma ri tôđ ba vê – Am ri ta Siđ đam Ba vê – Am ri ta Vi cra tê

Am ri ta Vi cra ta – Ga mi nê Ga ga na – Ki rta Ca rê. Sva ha. (3 lần).

(Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha già dạ, đá địa dạ tha, a di ly đồ bà tỳ, a di ly đá tất đam bà tỳ, a di ly đá tỳ ca lan đế, a di lị đá tỳ ca lan đá, già di nhị già, già na chỉ đá ca lệ sa bà ha)

Nam mô Sinh Tịnh độ Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

BÁT NHÃ TÂM KINH:

Quán tự tại. Cố tâm vô quản ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi tử! sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi tử! thị chư Pháp – không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức; vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc Pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử diệc, vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại Thần chú, thị đại Minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

Ga tê Ga tê Pa ra Ga tê Pa ra Sam Ga tê Bồ đề. Sva ha. (3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề Sa bà ha)

Tử tôn kiền thành tạ lễ Gia tiên. Ngũ bái.Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh