Hôm nay, Thứ 6 21/02/20 10:12

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 13/11/11 11:50 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia:
Thứ 3 16/08/11 23:55
Bài viết: 441

Đã cảm ơn     : 93 lần
Được cảm ơn : 357 lần
Nghi quỹ hành trì Đạo tràng chú Chuẩn Đề

Kính bạch Giác Linh Thầy! Để tưởng nhớ đến công hạnh của Thầy lúc còn tại thế đã cố công truyền bá Mật giáo tại Việt Nam, con- một Phật tử đã hữu duyên cầu Pháp với Thầy, đã và đang đem hết tâm lực của một hành giả để góp một bàn tay nhỏ nho trong việc phổ biến tâm mật nầy- xin được đốt nén hương và đảnh lễ Thầy.

Bộ “Nghi quỹ nhập Đạo tràng Trì chú Chuẩn Đề” nầy do Thầy Thích Viên Đức lúc còn sinh tiền, đã soạn ra và rộng truyền cho toàn thể các Phật tử hoặc những hành giả hành trì Pháp Chuẩn Đề và chọn Ngài làm Bản tôn của mình.
Vì thấy Nghi quỹ nầy vẫn còn hữu ích cho tất cả những ai muốn chọn Tông giáo của Như Lai Đại Nhật làm con đường đi trên cuộc đời vô thường, lấy Hữu vào Vô- để lợi ích cho mình và mọi người.
Chúng tôi đánh máy lại nguyên văn theo bản chính mà Thầy đã trao cho tại Chùa Thiền Tịnh, Thủ Thiêm ( Thủ Đức ) và xin được phép phổ biến Bộ Nghi nầy. Cầu xin rằng Bộ Nghi quỹ nầy được truyền tay cho những ai hữu duyên,vì lợi ích “sinh tử đại sự” có thể download và in ra để hành trì mỗi ngày.

Nhật Minh (Cư sĩ Liên Hoa)

TAYQUẢY TÚI KHÔNG VỀ CÕI TỊNH

DẤU CHÂN LƯU LẠI MẬT CAM LỒ

NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG

TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

Sa môn Thích Viên Đức soạn và truyền lại

I.- NGHI THỨC CHUẨN BỊ VÀO ĐẠO TRÀNG :

1- Tắm : Khi tắm, đọc kệ và Thần chú sau :

Rửa sạch thân thể. Nguyện cho chúng sanh.

Thân tâm đều sạch. Trong ngoài thanh tịnh

Om- Bạt chiết ra não ca tra xoa ha( 3 lần )

2- Rửa tay :

Lấy nước rửa tay. Xin nguyện chúng sinh

Có bàn tay sạch. Giữ gìn Pháp Phật

Om-chủ ca ra da xoa ha( 3 lần )

3- Rửa chân : Khi rữa chân, trước đọc kệ và chú như vầy :

Khi đang rữa chân. Xin nguyện chúng sanh

Đầy đủ thần lực. Mọi việc không ngại

um-lam xoa ha ( 3 lần )

4- Rửa mặt : Khi lấy nước rửa mặt, tụng như sau :

Lấy nước rửa mặt. Xin nguyện chúng sinh

Được pháp môn tịnh. Lìa khỏi cấu nhiễm

um-lam xoa ha ( 3 lần )

5- Súc miêng : Khi lấy nước súc miệng, tụng như sau :

Rửa miệng, lưỡi trong sạch. Nước dơ thành hương hoa

Ba nghiệp luôn thanh tịnh. Về phương Tây cùng Phật

um- Hảm um Hán xoa ha ( 3 lần )

6- Tổng tẩy uế : Khi làm pháp Tổng tẩy uế, dùng Giải Uế Pháp Ấn Chú Ôsô-sa-ma.

Ấn : Lấy 2 ngón tay câu nhau trong lòng bàn tay, 2 ngón vô danh, ngón giữa, ngón trỏ đứng thẳng. Lấy 2 ngón tay cái mở rộng để trong lòng bàn tay trên 2 ngón tay út, chắp cổ tay lại. Tụng Thần chú :

Om- Tu rị ma rị, ma ma ri ma rị, tu tu rị xoa-ha( 7 lần )

Để Ấn Chú nầy gia trì trong nước 7 lần rồi rửa mặt, nhiên hậu mới trì các Thần Chú Pháp v.v…Người tu hành Chú Pháp, nếu thấy tử thi hoặc đàn bà sinh sản, hoặc chỗ lục súc sinh sản, hoặc chỗ máu mủ dơ chảy. Khi thấy những thứ dơ uế như vậy, tức kết khế Ấn, tụng ngoại uế chú, liền được thành tựu.
Chỗ tu hành các Pháp thảy đều có hiệu nghiệm. Nếu không như vậy, khiến người mất linh nghiệm, và bị ương hại, trên mặt sinh ghẻ. Do đó, ngoại uế Thần chú quyết không được quên vậy.

II- Phần lập Đạo Tràng:

1- Đăng Đạo tràng:

Khi lên Đạo tràng, đứng trước Tôn Tượng, tụng như sau :

Khi nhìn Đức Phật.
Nguyện cho chúng sanh

Được mắt không ngại.
Thấy được chư Phật

um- A Mật Lật Đế Hồng Phấn Tra ( 3 lần )

2- Tán Phật:

Tiếp theo, tán thán công đức của chư Phật, tụng Kệ Chú như sau :

Tán Phật tướng đẹp.
Nguyện cho chúng sanh
Được như thân Phật.
Đắc pháp Vô tướng

Um- Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Xoa Ha ( 3 lần )

3- Tịnh Pháp giới:

Um- Lam Xoa Ha

Để tịnh Đàn tràng, làm pháp sái tịnh như sau:
Trì chú trong chén nước 21 biến, rưới sái trên Đàn cho được thanh tịnh .

4-Tịnh Khẩu nghiệp:

Để thanh tịnh các ác nghiệp của miệng, tụng Thần chú sau :

Um- Tu Rị Tu Rị Ma Ha Tu Rị Tu Tu Rị Xoa Ha ( 3 lần )

5- Tịnh Tam Nghiệp:

Tiếp theo tụng Thần chú dưới đây để thanh tịnh 3 nghiệp: Thân – Miệng – Ý :

Um- Ta Phạ Bà Phạ Thuật Bà Ta Phạ Đạt Ma Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám ( 3 lần )

6- Phổ cúng dường:

Tiếp theo đọc Chân ngôn cúng dường hết thẩy hoa, hương, ẩm thực lên Chư Phật như sau :

Um- Nga Nga Nẳng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng ( 3 lần )

7- Phổ Lễ:

Tụng Chân ngôn Phổ Lễ Chư Phật như sau :

Um- Phạ Nhật Ra Vật( 3 lần )

8- Kết giới:

Nếu vào Đàn Chuẩn Đề thì dùng Chú Chuẩn Đề (Ngũ Bộ). Tay trái kiết Ấn Bảo Thủ bưng chén nước, tay mặt kiết Ấn Cam Lồ thư chữ Lam vào chén nước. Niệm Chú Ngũ Bộ 21 biến, kết 10 phương giới. Ngũ Bộ Chú như sau :

Um- Lam.
Um- Xỉ Lâm.
Um- Mani pát mê hùm.
Um- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề Ta-bà-ha. Bộ lâm. Hật rị ( Lưu ý : Câu chú “Hật rị” được thêm vào thành Lục Bộ chú ).

9-Độc nghiệm Quán đảnh:

Sau khi kết giới đã xong, thì làm Pháp Quán đảnh như sau để khiến đọc tụng Thần chú được linh nghiệm.
Lấy 1 lọ nước tịnh thủy, kết ấn tụng Chú 21 biến, xong rải trên đỉnh đầu.

Ấn: Hai ngón tay cái co nơi trong lòng bàn tay, xoay vịn giáp tiết giữa lóng ngón vô danh, đầu 2 ngón út đứng thẳng, 2 ngón giữa đầu cũng đứng thẳng, 2 ngón trỏ co đứng vịn xoe lưng ngón giữa tiết trên.

Um- bộ tam mạt la, diêm, xoá ha ( 21 lần )

10- Tốc tất thành tựu:

Nếu muốn thành tựu hết thảy chân ngôn, trước tụng chú nầy 21 biến, tất cả thần chú mau được thành tưụ. Chân ngôn như sau :

Om- tra tra tra ô, trí trí trí trí tra ô, tra ô, tra ô, tra ô, phạ nhật ra tát đát phạ, nhã hồng vãm hộc hật-rị hạc hồng phấn tra, hồng ( 21 biến )

11- Lễ Phật:

Trưóc tụng Thần chú sau đây :

Na mô đạt xa na hồng bồ đà câu trí na hồng ô hồng hộ rô hộ rô tất đà lô dã nể ta ra bà ra tha ta đạt nễ ta bà ha.

Tụng xong, lạy Phật 3 lạy.

(Thần chú nầy chép từ trong Kinh Bảo Tràng Thắng, do 10 ức Bồ tát đã nói. Nếu tụng chú 1 biến, lễ Phật 1 bái thời thu hoạch được công đức bằng lễ ngàn vạn ức Đức Phật )

12- Phụng thỉnh Đức Chuẩn Đề :

Lễ xong, kiết Ấn Chuẩn Đề triệu thỉnh Chuẩn Đề Bản Tôn giáng lâm Đạo tràng. Tay kết Ấn, miệng tụng chú sau :

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha: Um- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ......phụng thỉnh Chuẩn Đề Bản tôn giáng lâm Đạo tràng chứng minh công đức .............Ta bà ha, Bộ lâm.

13-Cúng dường hương:

Nam mô bà ra bá bồ đà đà ra ma tăng già tả na, ma ha lị đa, bá lô chỉ đế thưóc bá ra tả bồ đề ta đá bà tả, ma ha ta đá bà tả, ma ha ca rô nễ ca tả, đát điệt tha : Đổ tỷ đổâ tỷ dà dạ đổ tỷ, bề ra bề ra ni, ta bà ha ( 3 lần )

Tụng 1 biến chú nầy bằng lấy tất cả các thứ hương hoa cúng dường 10 vạn ức chư Phật.

14- Nguyện hương sám hối:

Thần chú sám hối như sau :

Nam mô hắc ra đá na, đá ra dạ da. Na ma a rị da bá lô chỉ đê, thước bá ra dạ, bồ đề ta đá bà dạ, ma ha ta đá bà dạ, ma ha ca lô nĩ ca dã, đát điệt tha: Đổ rô đổ rô, a tây ma tây ma ha ma rị ni đỗ ba ma rị ni, đổ bề đổ bề na mồ na ma, ta bà ha .

Trước tượng Phật hoặc tượng Bồ tát Quán thế Âm, thiêu hương phát lồ sám hối, chí tâm tụng 3 biến tức diệt tất cả tội từ vô thỉ cho đến nay. Các việc mong cầu quyết định kết quả.

Khi vào Đàn trì chú Chuẩn Đề nên sám hối.

Quỳ gối chắp tay, chuyên tâm định ý, tay bưng lư hương, đọc bài nguyện rằng :

Nguyện mây hương hoa nầy

Biến khắp mười phương cõi

Tất cả các Phật độ

Vô lượng hương trang nghiêm

Đầy đủ Bồ tát đạo

Thành tựu hương Như Lai

* Cúng dường hương hoa rồi, đứng dậy lễ kính Tam Bảo:

- Nhất tâm đảnh lễ Lô Giá Na Mâu Ni Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sinh Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Vương Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Bất Không Thành Tựu Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp giới chư Phật Thế Tôn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thất Câu chi Phật Mẫu Sở thuyết Đại Chuẩn Đề Đà La Ni (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Tu đa La Tạng Nhất thiết Đà la ni môn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lô Giá Na Cung điện trung Thất Câu chi Chuẩn Đề Phật Mẫu

Bồ Tát Ma-ha-tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Ma ha ca Diếp Tôn giả Chư Đại Thanh Văn Tăng (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Nhất thiết Tam thưà Hiền Thánh Tăng (1 lễ )

Con- Đệ tử …………………..chí tâm sám hối những tội từ vô thủy sinh tử đến giờ, theo ác lưu chuyển, cùng chung các chúng sinh, tạo nghiệp chướng tội, bởi tham sân si trói buộc, do thân khẩu ý tạo 5 tội vô gián và 10 nghiệp ác, tự làm, bảo người khác làm, thấy kẻ khác làm sinh lòng vui mừng, hoặc vật của tháp, vật của Tăng, tự tại phí dụng. Đối với các người sinh lòng hủy báng, thấy các bậc tu học Thanh văn, Duyên giác, Đại thừa, con ưa sinh lòng mắng chửi, khiến cho các người tu hành tâm sinh buồn phiền, thấy có kẻ nào hơn mình sinh lòng ganh ghét. Đối với pháp thí tài thí thường sinh keo kiệt, bị vô minh che lấp hoặc tâm tà kiến. Không tu nhân lành, khiến ác tăng trưởng. Ở chỗ các Phật mà khởi lên phỉ báng, những tội như vậy, Phật đều thấy biết. Con nay qui mạng, đối trước chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng, thảy đều trình bày tội lỗi, không dám che dấu. Tội chưa làm, con không dám gây tạo, những tội đã làm, con đều xin sám hối. Nghiệp chướng đã tạo đáng đoạ tam đồ và ở chỗ tám nạn. Con nguyện đời nầy có bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu diệt, đã có ác báo, đời sau không thọ. Cũng như quá khứ, hiện tại, vị lai tu bồ-đề hạnh, đã có nghiệp chướng thảy đều sám hối. Nghiệp chướng của con, nay cũng sám hối., hết thảy phát lồ, không dám che dấu. Tội đã làm, nguyện được trừ diệt, tội ác vị lai không dám tạo nữa.

* ( Sám hối rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử…………….hết lòng vui mừng tuỳ hỷ, quá khứ hiện tại vị lai tất cả chúng sinh, tu hành bố thí trì giới, tâm huệ đã có căn lành. Con nay thảy đều tâm sinh tuỳ hỷ, do làm phước tuỳ hỷ như vậy, cho nên chắc chắn sẽ thu hoạch được quả tôn trọng vô thượng thù thắng, vô thượng vô đẳng. Lại ở quá khứ vị lai hiện tại, tất cả chư Phật Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác đã chứa nhóm vô lượng công đức, con nay chí tâm thảy đều tùy theo mà vui mừng khen ngợi.

* ( Tùy hỷ rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử……………chí tâm khuyến thỉnh Mười phưong tất cả chư Phật Thế Tôn, nguyện được Vô thương Bồ đề. Chưa chuyển Pháp luân, con đều chí thành khuyến thỉnh chuyển Đại Pháp luân, an vui hữu tình. Mười phương chư Phật Thế Tôn muốn xả báo thân vào cõi Niết bàn, con nay cúi đầu đỉnh lễ, hết lòng khuyến thỉnh trụ ở đời lâu, độ thoát và an vui hết thảy chúng sinh.

* ( Khuyến thỉnh rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử …..hết lòng hồi hướng từ vô thủy đến ngày nay, đối với ngôi Tam Bảo thành tựu các căn lành, cho đến bố thí cho chúng sinh một bát cơm. Lại nữa, đem hết công đức trì tụng bí mật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, các căn lành ấy thảy đều thu nhiếp đem hồi thí cho tất cả chúng sinh, không tâm hối tiếc, là phần giải thoát căn lành đã nhiếp. Như chư Phật Thế Tôn đã thấy đã biết, không thể tính lường vô ngại thanh tịnh. Những công đức căn lành đã có như vậy, thảy đem hồi thí tất cả chúng sinh, không trụ tâm tướng, không xả tướng tâm. Con cũng như vậy, công đức căn lành, thảy đều hồi thí tất cả chúng sinh, cùng các chúng sinh đồng chứng Vô Thượng Bồ đề, được tất cả trí. Nhân căn lành nầy, lại còn xuất sinh vô lương pháp lành, cũng đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Lại như quá khứ vị lai hiện tại chư Đại Bồ Tát, khi tu hành các căn lành, công đức thảy đều hồi hướng tất cả Chủng trí. Vậy, con đã có công đức căn lành, cũng đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, các căn lành ấy nguyện cùng tất cả chúng sinh đều thành Chính Giác. Như chư Phật ngồi nơi Đạo tràng, dưới cội Bồ Đề, không thể nghĩ bàn, vô ngại thanh tịnh, an trụ nơi Vô Tận Pháp tạng Đà-la-ni, Thủ Lăng Nghiêm Định, phá Ma Ba tuần, vô luợng binh chúng, trong một sát na thảy đều thấu rõ, nơi khoảng nữa đêm được Cam-lồ Pháp, chứng Cam lồ nghiã. Con và chúng sinh nguyện đều đồng chứng Diệu giác như vậy, cũng như chư Phật thị hiện ứng hoá, đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển Diệu Pháp Luân, độ các chúng sinh.

( Hồi hướng rồi quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử…………..chí tâm phát nguyện; nguyện các chúng sinh hết thảy phát tâm Vô Thương Bồ Đề, thường nhớ nghĩ công đức trí tuệ của Mười phương chư Phật. Lại nguyện tất cả chúng sinh phá dứt vô minh, được thấy Phật tính, cũng như các Đại Bồ tát, tất cả Thiên Long Bát Bộ tăng ích oai quang, ủng hộ quốc độ và nơi Đạo tràng, dẹp các ma oán, khiến con đã tu Pháp yếu bí mật của chư Phật mau được thành tựu.

III- PHẦN NHẬP ĐÀN:

1- Tụng 21 biến chân ngôn sau đây:

Nam mô tất hí lị da, trụy vĩ đà nẫm, đát tha dà đa nẫm. Úm- vĩ la thời vĩ la thời, ma ha chước yết la, phạt chiết lê phạt chiết la, tát đá tát đá, ta la đế ta la đế, đát la duệ đát la duệ, tỳ đa mạt nễ, tam bàn thệ nễ, đa la mạt để, tất đà a yết lị để, lị diễm, toá ha.

Khi tụng chú nầy, liền kết Ấn như sau : Hai tay bên trong tréo nhau, đứng thẳng 2 ngón tay trỏ, khít nhau, lấy 2 ngón tay giữa quấn vào 2 ngón tay trỏ ở trước lóng thứ nhất, mỗi ngón trỏ đứng vịn nhau, hai ngón cái giáp thẳng nhau. Kiết Ấn để ngang ngực, niệm tụng Mật ngữ. Nếu chưa nhập Đàn, không cho làm các pháp. Nên dùng chân ngôn nầy, tức sẽ được nhập vào Đàn, thì khi làm các pháp tắc không thành tội trộm Pháp., đây chính là ấn khế đại luân kim cang.

2- Trì Ngũ Bộ chú:

Ngồi thế Kim cang toạ (nghiã là lấy bàn chân phải gác lên trên vế chân trái) hoặc tuỳ ý ngồi cũng được. Hai tay kiết Ấn tam Muội (nghiã là lấy tay mặt duỗi ngay ra, để ngữa lên bàn tay trái, rồi 2 ngón tay cái giáp móng với nhau). Để ngang dưới rốn, thân cho tề chỉnh, tâm cho an tịnh. Rồi tưởng trên đỉnh đầu ta có chữ LAM ( ) rất tròn sáng như ngọc minh châu hay như mặt trăng rằm. Khi tưởng như vậy rồi thì xả Ấn Tam Muội lên trên đỉnh, tay trái kiết Ấn Kim Cang Quyền (Nghiã là lấy ngón tay cái bấm vaò ngón áp út ở giáp bàn tay, rồi 4 ngón kia nắm chặt lại hình như tay cầm cú)

Rồi tay mặt lần chuổi mà tụng như sau :

1- Chú Tịnh Pháp giới : ÚM- LAM

2- Chú Hộ Thân : ÚM- XỈ LAM

3- Chú Lục Tự Đại Minh : ÚM- MA NI BÁT NẠP MINH HỒNG

Tụng mỗi chú 08 biến. Khi tụng xong chú nói trên, thì xả Ấn Kim Cang Quyền lên trên đảnh, rồi quỳ xuống tụng bài kệ Chú Chuẩn Đề :

Chuẩn Đề công đức tụ

Tịch tịnh tâm thường tụng

Nhất thiết chư đại nạn

Vô năng xâm thị nhơn

Thiên thượng cập nhân gian

Thọ phước như Phật đẳng

Ngộ thử Như ý châu

Định hoạch vô đẳng đẳng

Nammô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát Ma-ha-tát ( 3 lần, rồi lạy ).

Lúc lạy xong, ngồi kết Toàn già và kiết Ấn Chuẩn Đề: Lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn nhau vào trong 2 lòng bàn tay, dựng 2 ngón tay giữa thẳng lên, rồi co 2 ngón tay trỏ mà vịn vào lóng đầu của 2 ngón tay giữa, còn 2 ngón tay cái thì đè trên lóng giữa của ngón tay áp út bên phải, rồi để lên ngang ngực.

Chí tâm tụng 108 lần Chú Chuẩn Đề và Chú Đại Luân Nhất Tự như sau :

Nammô Tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề Câu chi nẫm đát điệt tha.
Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta-bà-ha, Bộ lâm ( 108 lần )

Muốn trì tụng nữa hoặc tùy lòng, nên tụng từ chữ ÚM trở xuống ( Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha, bộ lâm ) tụng ký số làm chừng như trên hoặc trì nhiều hơn nữa càng tốt. Khi niệm đủ rồi, muốn nghỉ thì xả Ấn lên trên đỉnh. Kế dùng tay phải kiết Ấn Kim Cang Quyền mà ấn theo thứ tự 5 chỗ sau đây :

1- Trên đảnh
2- Nơi vai trái
3- Ở vai bên mặt
4- Tại ngang ngực
5- Nơi yết hầu

Trong lúc tay ấn vào 5 chỗ ấy, thì miệng đọc Thần chú HỒNG HỒNG liên tục, chừng nào đủ 5 chỗ rồi, thôi tụng, xả Ấn trên đảnh.

3- Phụng tống :

Sau khi trì tụng xong, bấy giờ phải phụng tống Đức Chuẩn Đề Bổn Tôn hoàn bản xứ. Kiết Ấn Chuẩn Đề tụng Chú như sau :

Nammô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha:
Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha, bộ lâm ( 3 lần )

Tiếp trì tụng :

Ngã kim trì tụng Đại Chuẩn Đề

Tức phát Bồ Đề quảng đại nguyện

Nguyện ngã Định Huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sinh thành Phật đạo

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thủy tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sinh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối

A-di-đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyễn ngũ Tu di

Hám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hoá Phật vô số ức

Hoá Bồ Tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật ( 3 lần )

Nammô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (108 lần)

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (108 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (108 lần)

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ Phật A Di Đà

Tức đắc vãng sinh Cực Lạc quốc- Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

- Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải.

- Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.


Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đảng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo

Nguồn : lien-hoa.net


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:  
cron

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Diễn đàn được phát triển bởi Nguyễn Việt Anh